Wednesday, 22 February 2017

https://youtu.be/KzDVsPDj8G4

Monday, 6 February 2017

Crochet daisy flower in granny squares

http://www.crochetconcupiscence.com/2014/07/best-crochet-washcloth-dishcloth-and-potholder-patterns/?_utm_source=1-2-2